Kế hoạch tổ chức thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021 - 2022

Thứ năm - 25/11/2021 09:42

UBND HUYỆN THANH OAI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 646/KH-GDĐT

         Thanh Oai, ngày 23 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022


Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử; Công văn số 523/CNTT ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT về việc phối hợp triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử
Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2021  -2022 Ngành GDĐT huyện Thanh Oai số 645/KH-GDĐT ngày 23/9/2021 của Phòng GDĐT Thanh Oai.
Phòng GDĐT Thanh Oai xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử ngành GDĐT năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH
1. Xây dựng kho học liệu số Ngành GDĐT có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.
2. Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho giáo viên và học sinh.
3. Xây dựng chính quyền điện tử, mô hình giáo dục điện tử (giáo dục thông minh), tài nguyên giáo dục mở; xây dựng kho học liệu số Ngành GDĐT có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.
4. Tập trung xây dựng khai thác sử dụng có hiệu quả kho học liệu điện tử của ngành, phục vụ nhu cầu tự học của người học có thể học tập, ôn luyện mọi nơi, mọi lúc và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học.
5. Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tham gia cuộc thi.
6. Tham gia Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp Quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức.
7. Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia cuộc thi, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động GDĐT.
II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI
1. Sản phẩm bài giảng điện tử dự thi gồm:
- Bài giảng e-learning: là sản phẩm bài giảng được tác giả tạo ra từ các phần mềm thiết kế bài giảng e-learning (tham khảo danh sách một số phần mềm có thể sử dụng trong Phụ lục).
- Video bài giảng: là bài giảng được giáo viên thiết kế và ghi hình dưới dạng video.
2. Đối tượng tham gia dự thi: (Gọi chung là Tác giả của sản phẩm dự thi).
- Cấp huyện và cấp Quốc gia: Là cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Oai.
- Tác giả có thể tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (không quá ba tác giả cho mỗi nhóm).
3. Số lượng sản phẩm bài giảng dự thi:
(Sản phẩm dự thi có thể là bài giảng elearning hoặc video bài giảng)
- Mỗi trường học nộp ít nhất 02 sản phẩm dự thi cấp huyện (lựa chọn các sản phẩm thực sự xuất sắc tại cơ sở).  
- Mỗi sản phẩm kèm theo Kế hoạch bài dạy (giáo án).
* Lưu ý:
+ Cuộc thi cấp Quốc gia chỉ dành cho các trường Phổ thông (Tiểu học và THCS), bài giảng cấp học Mầm non chỉ dự thi cấp huyện và không tham gia thi cấp Quốc gia.
+ Không giới hạn số lượng bài dự thi cấp Quốc gia .
+ Các sản phẩm bài giảng đạt giải cao cấp huyện sẽ được lựa chọn dự thi cấp Quốc gia.
+ Các đơn vị tổ chức thi cấp trường để lựa chọn bài giảng xuất sắc dự thi cấp huyện.
4. Yêu cầu đối với sản phẩm bài giảng dự thi
a. Phạm vi và nội dung bài giảng điện tử
- Bám sát nội dung của cuộc thi.
- Bài giảng triển khai được toàn bộ quá trình hoạt động dạy và học (mỗi bài giảng tối thiểu cho một tiết học) theo chủ đề các môn học ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc chương trình giáo dục phổ thông (đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với nội dung trong chương trình Sách giáo khoa mới năm 2021 của nhà trường đang áp dụng). Các khối lớp còn lại theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
- Bài giảng giúp học sinh tự học, học trực tuyến hoặc sử dụng dạy học kết hợp (giữa tự học, học trực tuyến và dạy học trên lớp); phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của bài học.
Lưu ý: Sản phẩm bài giảng dự thi cấp huyện là những bài giảng chưa tham gia thi cấp huyện, cấp Thành phố và cấp Quốc gia của những năm học trước.
b. Cấu trúc bài dự thi phải rõ ràng, gồm 3 phần:
* Phần đầu: trang bìa của bài dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:
Mục tin Ví dụ về trang bìa bài dự thi
Thông tin cuộc thi PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022
Tiêu đề bài dự thi BÀI GIẢNG
Chương trình Đạo đức - lớp 1
Chủ đề 2: Yêu thương gia đình
Bài 5: Gia đình của em
Tác giả: Giáo viên: Nguyễn Văn A.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bích Hòa
E-mail: Email: nguyenvana@....edu.vn
Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động: 0912345678
Địa chỉ: chính xác để BTC gửi phần thưởng (nếu có) Số …, Đường …, xã ….,
Huyện Thanh Oai, Hà Nội
Giấy phép học liệu mở CC-BY hoặc CC-BY-SA
Tháng/Năm: Tháng 10/2021
* Phần nội dung: trình bày theo kế hoạch bài dạy (giáo án) của tác giả.
- Nội dung bài giảng cần được thể hiện súc tích, cô đọng; đảm bảo sự chính xác và khoa học;
- Áp dụng phù hợp các kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, hình ảnh, hoạt động tương tác, kiểm tra đánh giá để triển khai các hoạt động dạy học; sử dụng học liệu chính xác, rõ ràng về nguồn gốc;
- Đảm bảo tính thẩm mỹ và sư phạm trong thiết kế bố cục, xử lý âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hiệu ứng thể hiện sự cuốn hút nhưng không bị phân tán sự chú ý đối với người học;
- Thể hiện được sự hiệu quả thông qua việc đánh giá khả năng đạt được của học sinh sau khi học bài giảng về các mục tiêu, nội dung và yêu cầu của bài học;
- Thời lượng một bài giảng điện tử không dài quá 25 phút.
  - Bài giảng cần thể hiện sự sáng tạo của giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ để đạt được một số yêu cầu sau:
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Người học có cơ hội được tổng hợp và khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của bài học và thực tiễn;
  + Đa dạng và hài hòa: Sản phẩm được thiết kế phù hợp với các hình thức học tập khác nhau của học sinh, thể hiện được các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm tạo ra một lộ trình học tập toàn diện;
  + Tăng cường tự chủ của học sinh: Vai trò của học sinh được xuất hiện xuyên suốt các hoạt động học tập của bài học, là minh chứng rõ ràng về sự trao quyền cho học sinh, các em được tôn trọng và tự tin. Phát huy sự dân chủ và bình đẳng của học sinh trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động bài học.
* Phần cuối: Trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử dụng trong bài dự thi. Tài liệu tham khảo không vi phạm bản quyền (được cấp phép sử dụng theo giấy phép phù hợp).
c) Yêu cầu nộp sản phẩm dự thi.
- Đối với sản phẩm là bài giảng e-learning: Yêu cầu đóng gói hoàn chỉnh, xuất bản dưới dạng web, bài giảng có thể đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5).
- Mỗi bài dự thi nộp cho Ban tổ chức cấp huyện ghi vào đĩa CD/USB gồm:
+ Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web SANPHAMDUTHI.
+ File nguồn thiết kế (file powerPoint).
+ File thuyết minh bài dự thi (file word).
* Lưu ý: Đối với sản phẩm là video bài giảng, yêu cầu xuất bản theo định dạng video phổ biến như: MOV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, MP4, .MPG, AVI, WMV, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265).
III. NỘP SẢN PHẨM DỰ THI
1. Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp huyện do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
Từ 10/10/2021 đến 17/10/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thu nhận sản phẩm bài giảng, video bài giảng của các nhà trường (các nhà trường nộp theo cấp học: cấp mầm non nộp cho đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyến, cấp tiểu học nộp cho đ/c Lê Hoàng Huy, cấp THCS nộp cho đ/c Vũ Thành Nam).
Phòng GDĐT tổ chức chấm, xếp giải cấp huyện.
Khuyến khích các nhà trường đăng các sản phẩm dự thi cấp huyện trên kho học liệu điện tử tích hợp với trang web của nhà trường.
2. Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp Quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức:
Lưu ý:  Sản phẩm của giáo viên trường Mầm non không thi cấp Quốc gia.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo xét, lựa chọn và hướng dẫn các thí sinh có bài chất lượng cao ở vòng thi cấp huyện nộp dự thi cấp Quốc gia.
3. Tổ chức tổng kết, trao giải (Phòng Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể sau).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi.
- Lựa chọn sản phẩm bài giảng dự thi cấp Quốc gia; Hướng dẫn giáo viên (tác giả) nộp sản phẩm dự thi lên hệ thống Hệ tri thức Việt số hóa (igiaoduc.vn).
2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo, phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên xây dựng các bài giảng e-learning và tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
- Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp trường, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi cấp trường nghiêm túc, nộp bài dự thi cấp huyện đúng thời hạn qui định.
- Kinh phí tổ chức: Chi trong kinh phí được giao của các đơn vị.
Với mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn học liệu số có chất lượng, phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tạo môi trường học tập công bằng trong toàn xã hội; nâng cao năng lực số, kỹ năng số, tôn vinh trí tuệ, đóng góp của đội ngũ nhà giáo, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại về kết quả của Cuộc thi. Các sản phẩm đạt giải sẽ được công bố trên Cổng thông tin, bổ sung vào kho học liệu điện tử của Ngành và thông báo về các đơn vị.
Phòng GDĐT đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thông tin về Phòng GDĐT qua chuyên viên phụ trách CNTT - đồng chí Lê Hoàng Huy hoặc lãnh đạo phòng phụ trách cấp học để được hướng dẫn./.

Nơi nhận.
  • Các trường MN, TH, THCS;
  • LĐ, CV Phòng GDĐT;
  • Lưu VT (03b).
TRƯỞNG PHÒNG
Đoàn Việt Dũng
 
 
PHỤ LỤC
Giới thiệu Danh mục phần mềm và tài nguyên tham khảo sử dụng cho Cuộc thi
TT Phần mềm Nguồn tải Ghi chú
I Nhóm một số phần mềm soạn bài giảng và LMS

 
1 Adobe Presenter www.adobe.com Phần mềm bản quyển
2 Articulate
(Storyline, Rise)
www.articulate.com/ Phần mềm bản quyển
3 Adobe Captivate www.adobe.com/sea/products/capti
vate.html
Phần mềm bản quyển
4 Camtasia www.techsmith.com/video-
editor.html
Phần mềm bản quyển
5 Adobe Director www.adobe.com/sea/products/direc
tor.html
Phần mềm bản quyển
6 iSpring www.ispringsolutions.com Phần mềm bản quyển (Có phiên bản miễn phí iSring-free)
7 eXe exelearning.org/ Phần mềm nguồn mở, miễn phí
8 LAMS lamsfoundation.org Phần mềm miễn phí
9 Uduntu www.udutu.com/elearning- authoring-tool/ Phần mềm bản quyền (miễn phí online)
10 Courselab www.courselab.com/ Phần mềm bản quyển (Có phiên bản miễn phí Courselab free)
11 LMS Moodle moodle.org/ LMS miễn phí
12 MOOC Open edX open.edx.org/ MOOC miễn phí
13 Phần mềm soạn bài giảng Avina Authoring Tool https://avinasolutions.com Tập đoàn Hương Việt cung cấp miễn phí 1 năm tài khoản sử dụng cho giáo viên tham gia cuộc thi này. Truy cập tải và đăng ký bản quyền phần mềm tại https://avinasolutions.c
om.
14 Microsoft 365 (A1) (Office online, Teams) https://www.microsoft.com/vi-VN Công ty Microsoft Việt Nam cung cấp miễn phí cho giáo viên sử dụng.
III Nhóm một số kho tài nguyên giáo dục
15 Edumedia-
sciences
http://www.edumedia-
sciences.com/en/
Kho chia sẻ tài nguyên giáo dục số cho tiểu học, trung học cơ sở
16 PhET Interactive Simulations project https://phet.colorado.edu/ Kho chia sẻ giả lập các bài giảng có tương tác các môn khoa học của trường Đại học Colorado Boulder
17 Moza 3D clip https://www.mozaweb.com/vi/lexik
on.php?cmd=getlist&let=3D
Kho chia sẻ clip 3D các môn học
18 CK-12
Foundation
https://www.ck12.org/teacher/ Kho chia sẻ tài nguyên giáo dục số (gồm bài giảng, học liệu, giả lập) cho giáo viên, học sinh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây