Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Thứ sáu - 25/03/2022 10:29
Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
   
   
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU


Số: 80 /KH-THCS LC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Liên Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2022
KẾ HOẠCH
Hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Kế hoạch số 605/KH-BVSTBPN ngày 11/3/2022 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ SGD Hà Nội kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030;
Kế hoạch số 278/KH-BVSTBPN ngày 21/3/2022 về Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.
Trường THCS Liên Châu xây dựng kế hoạch động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030 với những nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát.
- Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, tiếp cận và thụ hưởng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và nhà nước.
- Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng gới và trao quyền cho phụ nữ.
- Triển khai hiệu quả hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới việc thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới toàn ngành đến năm 2030.
2. Mục tiêu cụ thể.
2.1. Mục tiêu 1: Bảo đảm các vấn đề về giới tính, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy, nội dung về giới tính, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản được lồng ghép vào việc biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 và giảng dạy.
2.2. Mục tiêu 2: Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục ở các vùng miền.
2.3. Mục tiêu 3: Tăng tỷ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong cơ sở giáo dục.
a. Chỉ tiêu 1: Có nữ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.
b. Chỉ tiêu 2: Có tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.
c. Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ viên chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đạt trên 85% tổng số nữ viên chức quy hoạch và đạt trên 95% tổng số viên chức quy hoạch vào năm 2030.
2.4. Mục tiêu 4: Công tác thông tin, truyền thông
a. Chỉ tiêu 1: Tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên, học sinh được tiếp cận các vấn đề giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới tính thông qua các tài liệu và sự kiện truyền thông vào từ năm 2025 – 2030.
b. Chỉ tiêu 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được tập huấn trở thành đội ngũ truyền thông về giới, bình đẳng và các vấn đề liên quan đến giới.
c. Chỉ tiêu 3: Công thông tin điện tử, website nhà trường có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
d. Chỉ tiêu 4: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.
II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.
- Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Rà soát và tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách pháp luật về cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ. tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia các hoạch định các chính sách vĩ mô, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc, nâng cao sức khỏe và phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lình vực chính trị xã hội.
- Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
- Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục.
2. Xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu, nội dung về bình đẳng giới và thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.
- Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng nội dung về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vào giảng dạy trong cấp học.
- Phương pháp dạy theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, chú trọng các kỹ năng mềm cho người học.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, cán bộ y tế trong trường về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; lồng ghép đưa nội dung bình đẳng giới vào hệ thống giảng chính thức trong trường học và tổ chức giảng dạy nội dung theo hướng dẫn của cấp trên.
- Xây dựng và triển khai chương trình đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nọi dung về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản.
3. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền phố biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đắng giới nhằm nâng cao nhận thức, thay đối hành vi và trách nhiệm về thực hiện bình đng giới
Thường xuyên, định kỳ cung cấp thông tin, tố chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, giao lưu học tập kinh nghiệm ... về bình đẳng giới.
Đa dạng hóa các loại hình, các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng hoạt động tuyên truyền trực tiếp. Huy động sự tham gia của những người có uy tín, nam giới, thanh thiếu niên tham gia thúc đấy bình đăng giới.
Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điến hình trong chỉ đạo, triên khai tuyên truyền, phố biến về bình đắng giới, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.
Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trong các đợt cao điểm, ngày lễ hàng năm như; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15/11 - 15/12).
Đối mới về hình thức và phương thức truyền thông, đẩy mạnh ng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình trong công tác truyền thông về bình đẳng giới. Tố chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, cán bộ y tế về sức khỏe giới tính, bình đăng giới; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; lồng ghép đưa nội dung bình đăng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học và tổ chức giảng dạy theo hướng dẫn.
Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện kỹ thuật và sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Mở rộng và đấy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và sự tham gia của trẻ em. Thúc đẩy bình đắng giới trong các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Nâng cao năng lực công tác tuyên truyền bình đẳng giới cho đội ngũ làm công tác truyền thông.
Tăng cường truyền thông về pháp luật, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của Hà Nội, Việt Nam cho bạn bè quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về các chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố về bình đng giới.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về bình đẳng giới và việc triển khai các mục tiêu của kế hoạch.
Đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện kế hoạch và nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả.
Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông, kinh phí tố chức các hoạt động tuyên truyền, các mô hình truyền thông, tài liệu truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng.
Phát triển các dịch vụ giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em không có nơi nương tựa, người thuộc hộ nghèo, hộc cận nghèo; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ giáo dục có chất lượng.
Xây dựng mạng lưới, nhóm phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2021 – 2030 của nhà trường. Lồng ghép các kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới vào nội dung các môn học, các buối hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với kế hoạch tuyên truyền về bình đẳng giới của nhà trường, với lứa tuổi người học và đặc thù của địa phương. Cử CBGVNV tham dự các lp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới do các cấp tổ chức.
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm.
Kế hoạch được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Gửi link về phòng GD&ĐT qua Địa chỉ Email tomamnon- thanhoai@hanoiedu.vn trước ngày 10/6 và 25/11 hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 của trường THCS Liên Châu đề nghị các các tập thể, cá nhân trong trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để B/c)                
- Lưu: VT (Hường, 04);
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Ca Ngợi


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây